Mittetulundusühingu Tallinna Tantsuteater põhikiri

1. Üldsätted

1.1. MTÜ Tallinna Tantsuteater (edaspidi Teater) on füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Teater on asutatud kolmeteistkümnendal novembril kahe tuhande üheksandal aastal (13. 11. 2009) Tallinnas.
1.3. Teatri ametlik nimetus on Tallinna Tantsuteater (TTT) ja inglise keelne nimetus Tallinn Dance Theatre (TDT).
1.4. Teatril on vara, pangaarve, pitsat, sümboolika ja interneti kodulehekülg.
1.5. Teatri asukoht on Uus tänav 5, Tallinn, Eesti Vabariik.

2. Tegevuse eesmärk

2.1. Teatri eesmärgiks on Eesti kutselise tantsu- ja teatrielu rikastamine, professionaalse tantsukunsti propageerimine ja arendamine ning tantsu- ja teatrikunsti tutvustamine Eestis ja väljaspool Eesti Vabariiki.
2.2. Eesmärkide saavutamiseks Teater
2.2.1. korraldab tantsu-, teatri- ja muusikalavastusi, õppeprojekte, meelelahutusüritusi ja muid põhikirjaliste eesmärkide elluviimisele kaasaaitavaid üritusi;
2.2.2. kavandab ja teostab teiste füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt korraldatud ürituste teatraalseid ja tantsulisi lahendusi;
2.2.3. otsib koostööpartnereid ja sõlmib nendega koostöö- ja partnerluslepinguid
2.2.4. korraldab tantsu- ja teatrialaseid seminare tegevusala tutvustavate ja diskussiooniarendavate materjalide ilmumist meedia infokanalites
2.2.5. palkab lavastajaid, pedagooge, näitlejaid, tantsijaid, kunstnike jmt korraldavate projektide läbiviimiseks;
2.2.6. arendab koostööd sama erialaga seotud organisatsioonide, riiklike organisatsioonide ja kohaliku omavalitsusega, füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii Eestis kui väljaspool Eesti Vabariiki oma projektide elluviimiseks, tantsu- ja teatrikunsti edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;
2.2.7. määrab stipendiume, toetusi, kompensatsioone ja tasusid oma liikmetele ning Teatri poolt korraldatud projektidega seotud isikutele;
2.2.8. toetab teiste organisatsioonide poolt korraldatud Teatri tegevuseesmärkide saavutamist mõjutavaid algatusi;
2.2.9. kaasab teiste alade asjatundjaid oma töösse ning määrab neile tasusid Teatri poolt korraldatavate projektide läbiviimiseks;
2.2.10. pakub koolitus- ja konsultatsiooniteenuseid;
2.2.11. korraldab mittelitsenseeritud koolitustegevust;
2.2.12. kirjastab koolitus- ja reklaamimaterjale, mitteperioodilisi väljaandeid;
2.2.13. võtab vastu annetusi ja sponsorlustoetusi
2.2.14. soetab, haldab ja käsutab vara korraldavate projektide läbiviimiseks

2.3. Teatri põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Teater omab varalisi ja mittevaralisi õigusi, ning kannab nendest tulenevaid kohustusi.

3.Liikmelisus

3.1. Liidu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud.
3.2. Teatri liikmeks võivad astuda kõik selleks soovi avaldanud juriidilised ja füüsilised isikud, kelle tegevuse eesmärgid on kooskõlas Teatri põhikirjaliste eesmärkidega ning kelle liikmelisuse suhtes on juhatus langetanud positiivse otsuse.
3.3. Liikmeks astuda sooviv isik esitab Teatri juhatusele vastavasisulise avalduse.
3.4. Teatri juhatus peab arvestust oma liikmete kohta.
3.5. Teatri liikmetel on õigus:
3.5.1. osaleda ettenähtud korras Teatri tegevuses;
3.5.2. saada Teatri tegevuskava;
3.5.3. võtta osa kõikidest Teatri poolt korraldatud üritustest ja läbiviidavatest projektidest;
3.5.4. valida ja olla valitud Teatri juhtorganitesse;
3.5.5. omada tervikut informatsiooni Teatri juhtorganite tegevusest ning Teatri majanduslikust seisust;
3.5.6. esindada Teatrit juhatuse vastava volituse alusel kindlaksmääratud valdkonnas või üritusel;
3.5.7. teha ettepanekuid Teatri tegevuse arendamiseks;
3.5.8. kasutada ettenähtud korras Teatri vara ja sümboolikat;
3.5.9. peatada ja lõpetada oma liikmelisus Teatris ettenähtud korras;
3.5.10. avaldada juhtorganitele umbusaldust.
3.6. Teatri liikmed on kohustatud:
3.6.1. järgima Teatri põhikirja ja juhtorganite otsuseid ja korraldusi;
3.6.2. aktiivselt võtma osa üldkoosolekutest ja Teatri tegevusest;
3.6.2. täitma temale määratud Teatri tegevusega seotud kohustusi;
3.6.3. otstarbekalt ja säästlikult kasutama ja hoidma Teatri vara;
3.6.4. vajadusel esindama Teatrit suhtluses üldsusega vastavuses juhatuselt saadud volitustega;
3.6.5. informeerima juhatust vähemalt 1 kuu eelnevalt oma liikmestaatuse peatamisest või lõpetamisest;
3.6.6. hoidma Teatri tegevust puudutavat konfidentsiaalset infot.
3.7. Teatril on õigus välja arvata liige liikmeskonnast juhul, kui:
3.7.1. liige ei täida Teatri põhikirja ja sellest tulenevaid kohustusi;
3.7.2. liige ei täida temale juhatuse poolt määratud kohustusi;
3.7.1. üldkoosolek rahuldab liikme vastu esitatud umbusaldusavalduse;

4. Juhtimine

4.1. Teatri kõrgeimaks juhtimisorganiks on üldkoosolek.
4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Teatri juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või mittetulundusühingu muu organi pädevusse.
4.3. Korraline üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus, toimub üks kord aastas ja sellest peab osalejatele teatama vähemalt seitse (7) päeva enne üldkoosoleku toimumist.
4.4. Üldkoosolek:
4.4.1. koosneb Teatri liikmetest;
4.4.2. valib ja kutsub tagasi Teatri juhatuse;
4.4.3. juhatuse tagasikutsumisel valib samal üldkoosolekul uue juhatuse;
4.4.4 kinnitab juhatuse ning teiste töötajate tasusid;.
4.4.5. otsustab Teatri liikme liikmeksoleku lõpetamise;
4.4.6. otsustab Teatri ühinemise teiste organisatsioonidega, Teatri jagunemise ning tegevuse lõpetamise;
4.4.7. kinnitab Teatri tegevuskava, eelarve ning juhatuse ja töörühmade aruanded;
4.4.8. otsustab Teatri põhikirja ja eesmärkide muutmise ja kinnitamise;

4.5. Üldkoosoleku otsused langetatakse avalikult ja lihthäälteenamusega, välja arvatud juhul, kui põhikirjas on sätestatud teisiti.
4.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Teatri liikmetest.
4.7. Juhul, kui üldkoosolek ei ole punktis 4.6. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul osalevate liikmete arvust. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Teatri liikmed.
4.8. Üldkoosoleku otsused on ülimuslikud juhatuse otsuste suhtes.
4.9. Juhatus on kahe- kuni seitsmeliikmeline Teatri kõrgeim täidesaatev organ, mille valib üldkoosolek üheks kalendriaastaks. Juhatusse võib kandidaate esitada iga Teatri liige.

4.10. Juhatus:
4.10.1 konkretiseerib Teatri tegevussuunad;
4.10.2. koordineerib Teatri igapäevast tööd;
4.10.3. moodustab töörühmi ja määrab liikmetele tööülesandeid;
4.10.4. töötab välja liikmete ametijuhendeid;
4.10.5. määrab tasusid üldkoosoleku kinnitamiseks;
4.10.6. kutsub kokku üldkoosoleku;
4.10.7. otsustab Teatri liikmeks vastuvõtmise;
4.10.8. töötab välja Teatri tegevuskava ja aastaeelarve projekti ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks;
4.10.9. vastutab aastaeelarve täitmise eest;
4.10.10. korraldab suhteid avalikkusega;
4.10.11. hoolitseb Teatri organisatsioonisisese informatsiooniliikumise eest;
4.10.12. arutab ja lahendab laekunud taotlusi ja avaldusi;
4.10.13. haldab Teatri vara ja dokumentatsioon;
4.10.14. koostab ja peab vara- ja dokumendiregistrit;
4.10.15. esitab tegevus- ja majandusaruandeid üldkoosoleku kinnitamiseks;
4.10.16. valib juhatuse esimehe;
4.10.17. kontrollib Teatri põhikirja ja juhtorganite otsuste täitmist;
4.10.18. kinnitab Teatri esindajaid erinevatesse institutsioonidesse ja üritustele.
4.11. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
4.12. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on määrav juhatuse esimehe hääl.
4.13. Juhatuse esimees:
4.13.1. korraldab juhatuse tööd;
4.13.2. kutsub kokku ja juhib juhatuse- ja üldkoosolekuid;
4.13.3. kinnitab juhatuse määrused, otsused;
4.13.4. määrab ja kinnitab Teatri juhatuseliikmete tööülesandeid;
4.13.5. on aruandekohuslane juhatuse ja üldkoosoleku ees.

5. Vara ja finantsid

5.1. Teatri rahaliste vahendite allikateks on:
5.1.2. Teatri poolt läbiviidavatest etendustest, projektidest ja üritustest saadud tulu;
5.1.3. annetused, toetused, sponsorite abi;
5.1.4. Teatri poolt pakutavatest tasuliste toodete ja teenuste müügist saadud tulu;
5.1.5. muud allikad.
5.2. Teatri rahaliste vahendite kohta koostab juhatus aastaeelarve, mille kinnitab üldkoosolek.
5.3. Teatri rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab juhatus.
5.4. Teatri tegevuse käigus soetatud vara on Teatri omand. Juhatus peab vararegistrit.

6. Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

6.1. Teatri ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud alusel ja korras.
6.2. Teatri tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek seaduses sätestatud korras.
6.3. Teatri tegevuse lõpetamisel määrab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni ja selle volituste tähtaja.
6.4. Likvideerimiskomisjonil on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.
6.5. Pärast likvideerimise lõpetamist esitab likvideerimiskomisjon avalduse Teatri registrist kustutamiseks.

7. Muud tingimused

7.1. Küsimustes, mida põhikirjas pole puudutatud, juhindub Teater üld- ja juhatuse koosolekute otsustest, mittetulundusühingute seadusest ning teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

 

Käesolev Mittetulundusühing Tallinna Tantsuteatri põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 13.11.2009.a. Tallinnas.

 

Tallinna Tantsuteatri juhtorganiks on juhatus, mille koosseisu kuuluvad Heili Lindepuu, Dmitri Harchenko, Triin Hook.

 

Eetilise tegevuse põhimõtted ja väärtused:

TTT_eetikakoodeks

Majandusaasta aruanded:

TTT 2016

TTT 2017